Tagged By Sony Pictures

เขียนถึง (วิเคราะห์) Sony Pictures ถูกแฮคครั้งใหญ่

, , 1 Comment

ข่าวบริษัท Sony Pictures ถูกแฮคคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เรียกได้ว่าถูกเจาะทะลุปรุโปร่ง เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญและน่าติดตาม จึงอยากจะบันทึกเรื่องต่างๆในมุมมองของตัวเองเก็บไว้

Read Post →