Tagged By iStockphoto

Shutterstock

ขายภาพบน Shutterstock แล้วนะ

, , No Comment

หลังจากส่งภาพไป ทำให้เราได้ feedback กลับมา ทำให้รู้ว่าภาพแบบไหนที่จะผ่านหรือไม่ผ่านมากขึ้น และนำมาคิดก่อนตั้งแต่จะกดวัตเตอร์ถ่ายรูป สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำมากขึ้น คิดเราในการออกไปถ่ายรูปในครั้งต่อไปน่าจะทำให้ถ่ายอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น

Read Post →