Tagged By iPad 2

คู่มือสอนการใช้งาน iPad 2

, , 5 Comments

Apple เปิดขาย iPad 2 ไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 ตอนนี้ที่มาบุญครองก็มีขายบ้างแล้ว ราคาสูงกว่าราคาจริงอยู่มาก และได้ทำคู่มือการใช้งาน iPad 2 ในรูปแบบวีดีโอให้คนที่สนใจได้ศึกษาการใช้งาน มีตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้น ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมพิเศษ อย่างเช่น GarageBand และ iMovie

Read Post →