Tagged By Alexa

Amazon Echo

เมื่อ Alexa งอลไม่ยอมคุยด้วย

, , No Comment

ถ้าเราออกคำสั่งเดิมๆ ซ้ำๆ 4-5 ครั้ง แล้วไม่ให้ข้อมูลที่เธอต้องการ มีความตั้งใจจะแกล้งเธอ สุดท้าย Alexa จะรู้ตัว แล้วจะ skip คำสั่งนั้นไปเลย

Read Post →