Tagged By 2553

“ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2553

, , 4 Comments

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2553 ยอมรับว่ารางวัลซีไรต์มีอิทธิพลกับการเลือกซื้อหนังสือมาอ่านพอสมควร ค่อนข้างเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยผิดหวัง ปีนี้รางวัลซีไรต์เป็นรอบของหนังสือประเภทบทกวี

Read Post →