Tagged By บล็อคอีเมล

วิธีบล็อคอีเมลใน Gmail

, , 1 Comment

ถ้าเราต้องการบล็อคอีเมลจากบางคนที่ส่งถึงเราใน Gmail วิธีทำคือ สร้าง Filter กรองอีเมลนั้นออกมาแล้ว จากนั้นส่งอีเมลนั้นลงถังขยะแบบอัตโนมัติไปเลย

Read Post →