Tagged By งานประชุมวิชาการ

NAC2012 นิทรรศการ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

, , No Comment

NAC 2012(NSTDA Annual Conference 2012) เป็นงานประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปีนี้ หัวข้อของการประชุมคือ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-28 มีนาคม 2555

Read Post →