Tagged By ความรู้

German longwave time signal

สัญญาณบอกเวลาที่เยอรมัน

, , No Comment

ที่เยอรมันมีการส่งคลื่นของสัญญาณนาฬิกาบอกเวลาจากหอส่งสัญญาณกระจายไปทั่วประเทศประหนึ่งเดียวกับคลื่นมือถือ หรือคลื่นโทรทัศน์นั้นแหละครับ

Read Post →