Ignite อาสา++

, , Leave a comment

Ignite อาสา++

Ignite อาสา++ พอได้อ่านรายละเอียดแล้ว มันเป็นแนวคิดที่ดี เป็นเวทีเปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียดีๆได้นำออกมาเผยแพร่ เพื่อให้คนที่คิดตรงกัน หรือคนที่อยากสนับสนุนได้เจอกัน จึงขอช่วยสนับสนุนบอกต่อครับ

เชิญชวนส่งไอเดียอาสา++ ขึ้นเวทีจับคู่หาแหล่งทุน เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง จะเป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรม โครงการกิจกรรมอาสา แนวคิดพัฒนา ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน บริษัท ก้อได้ แต่ต้องสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และขยายผลในวงกว้างได้
ส่งคลิปเล่าไอเดียภายใน 5 นาที มาที่ Email: webmaster@ignite.in.th
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2554
คุณสมบัติผู้สมัคร Ignite อาสา++
  1. สมัครในนามบุคคล หรือทีม (ที่ไม่ใช่ในรูปแบบของตัวแทนองค์กร หรือ บริษัท)
  2. ไม่จำกัดเพศ, อายุ และสัญชาติ (ขอแค่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)
เกณฑ์ในการคัดเลือก
  1. เป็นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์++ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
  2. ต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งต่อ ทำซ้ำ หรือปรับปรุงไปใช้กับชุมชนอื่นๆได้ต่อไป
  3. ผู้เสนอโครงการต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง ถึงจะพบกับอุปสรรคต่างๆ ก้อพร้อมจะแก้ปัญหาในเชิงบวกจนสำเร็จ
  4. เป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
  5. เป็นโครงการที่มีหลักเกณฑ์ใการวัดผลได้จริง
  6. เป็นโครงการสร้างสรรค์ทางตรงต่อชุมชนอื่น ไอเดียเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่ข้อจำกัด
(ขอยกเว้นโครงการที่มีลักญณะทางอ้อม เช่น โครงการขอรับบริจาค, ระดมทุน, จัดฝึกอบรม, บรรยาย, รณรงค์, ผลิตสื่อ, งานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล)

ที่มา: https://www.ignite.in.th/arsa/

 

Leave a Reply